VEDTÆGTER for TEATRET SOLATEA

§1 Foreningens navn

Teatrets navn: Teatret Solatea og hjemstedet er Solrød kommune.

§2 Foreningens formål

Teatrets formål er at indstudere og opføre teaterstykker, revyer og evt. børnefore-stillinger for at udbrede forståelse for og kendskab til amatørteaterkunst og amatørrevyer.

§3 Optagelse

Såvel aktive som passive medlemmer optages, uanset bopæl.

Aktive medlemmer skal være mindst 10 år.

For at kunne optages i Teatret Solatea skal medlemmet kunne arbejde med et eller flere af følgende elementer: Skuespil, sang, dans, scenografi, sminke, kostume og teknik (lyd og lys).
Foreningens bestyrelse vurderer ved sæsonstart hvorvidt der kan optages nye medlemmer. Der vurderes ud fra behovet for nye børn, unge eller voksne samt hvorvidt ansøgeren ønsker at bidrage både foran og bagved scenen eller kun bagved scenen.

I forbindelse med optagelse kan et kommende medlem forvente at deltage i en optagelsesprøve.

Forældre til medlemmer under 16 år skal som et minimum deltage med mindst en forælder i praktisk foreningsarbejde eller praktisk arbejde i forbindelse med forberedelse og / eller afvikling af forestilling. 

§4 Kontingent

Kontingentets størrelse fastsættes på den ordinære generalforsamling og betales halvårsvis for hver forestilling, dvs. inden udgangen af marts og september.

Kontingentrestance udover 3 måneder kan medføre eksklusion, og medlemmet underrettes skriftligt. Er kontingentet ikke indbetalt inden 14 dage efter skriftlig påtale ekskluderes medlemmet.


Ekskluderes et medlem på grund af kontingentrestance, kan medlemmet optages på ny, såfremt det skyldige beløb samt nyt kontingent indbetales.


§5 Generalforsamling

Generalforsamlingen er højeste myndighed og afholdes i februar måned Generalforsamlingen indkaldes med dagsorden og regnskab underskrevet af bestyrelsen samt forsynet med revisionspåtegning underskrevet af 2 revisorer. Indkaldelsen skal ske med mindst 14 dages varsel. Dagsordenen skal mindst indeholde følgende punkter:

1 Valg af dirigent
2 Beretning
3 Regnskab
4 Kontingent
5 Forslag
6 Valg af bestyrelse og suppleanter, samt valg af 2 revisorer og revisorsuppleant
7 Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være formanden i hæn-de seneste 8 dage for generalforsamlingen.
Stemmeret har alle medlemmer, der ikke er i kontingentrestance. Afstemning foretages ved håndsoprækning eller ved skriftlig afstemning, dersom 5 medlemmer ønsker det. Stemmeafgivelse ved generalforsamlingen kan ske ved fuldmagt, der overdrages formanden inden generalforsamlingen.

Generalforsamlingen afgør ved almindeligt stemmeflertal de forslag, der i henhold til dagsor-denen forelægges til afgørelse. Dog kræves 2/3 af afgivne stemme for vedtagelse af nye ved-tægter eller ændringer af de bestående. Sådanne vedtagelser eller ændringer kan kun ske på den ordinære generalforsamling.

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen eller når 2/3 af de stemmebe-rettigede medlemmer skriftligt indgiver begæring herom til formanden med angivelse af em-net, der ønskes behandlet. Indkaldelse foregår som ved den ordinære generalforsamling.

Seneste 4 uger efter afholdt generalforsamling, ordinær som ekstraordinær, udsendes referat fra generalforsamlingen samt meddelelse om bestyrelsens konstituering til medlemmerne.

§6 Ledelse

Bestyrelsen består af 5 medlemmer: Formand, kasserer og 3 bestyrelsesmedlemmer. Formand og kasserer vælges af og på generalforsamlingen. Bestyrelsen konstituerer sig selv med hensyn til næstformand og sekretær. Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 2 år.

På lige år er følgende på valg: Formand og 2 bestyrelsesmedlemmer
På ulige år er følgende på valg: Kasserer og 1 bestyrelsesmedlem.

Genvalg kan finde sted.
Ægtefæller eller nære familiemedlemmer kan ikke samtidig bestride bestyrelsesposter, såfremt der på valgtidspunktet kan findes andre emner blandt medlemmerne, som er villige til at modtage valg. For at kunne modtage valg til bestyrelsen kræves det, at vedkommende er tilstede ved generalforsamlingen, eller eventuelt giver skriftligt tilsagn om valg. Bestyrelsen fastsætter selv sin egen forretningsorden.
Udebliver et bestyrelsesmedlem i 3 på hinanden følgende bestyrelsesmøder - uden først at have meddelt lovligt fravær til formanden - er medlemmet udtrådt af bestyrelsen.

Formanden er ansvarlig for teatret udadtil.

Næstformanden træder ved forfald i formandens sted.

Sekretæren fører forhandlingsprotokollen over alle bestyrelsesmøder og generalforsamlinger, og denne underskrives af bestyrelsesmedlemmerne. Protokollen vil være tilgængelig for medlemmerne på generalforsamlingen.

§7 Regnskab

Regnskabsåret går fra 1. januar til 31. december.

Der oprettes to bankkonti. Den ene konto må kun have et max. beløb på 10.000 kr. Fra denne konto kan kassereren hæve uden formandens underskrift. Den øvrige del af foreningens formue placeres på en konto, der kræver to underskrifter ved hævning. Denne del af § 7 er ændret ved den ordinære generalforsamling d. 25. februar, 2003.

§8 Tilknytning

Foreningen er tilsluttet Dansk Amatør Teaters Samvirke.

§9 Opløsning af Teatret Solatea


Såfremt det ønskes at opløse foreningen, kan dette kun ske på en generalforsamling. På denne skal mindst 2/3 af samtlige stemmer være repræsenteret og beslutningen her vedtages med 3/4 af de afgivne stemmer. Er det nævnte antal stemmer ikke repræsenteret ved den pågældende generalforsamling, eller har forslaget ikke opnået 3/4 af de afgivne stemmer, er det bortfaldet. I så fald kan bestyrelsen inden 14 dage indkalde til en ny generalforsamling, på hvilken beslutningen om foreningens opløsning kan vedtages med en majoritet på 3/4 af de afgivne stemmer. Foreningens formue skal ved opløsning tilfalde en anden forening med samme formål eller andre almennyttige formål.

 

Formuefordelingen skal forud for den opløsende generalforsamling være godkendt af Solrød kommune.

§10 Børneattester

Der indhentes børneattester hos DATS ved jævnlige mellemrum for de medlemmer af foreningen, der er over 18 år. På lige år vil der på generalforsamlingen blive valgt en kontaktperson, der varetager dette arbejde.

Disse vedtægter er godkendt og vedtaget på den stiftende generalforsamling d. 28. februar 1988 og efterfølgende ændret på flere generalforsamlinger.

 

Senest på den ordinære generalforsamling d. 24. februar 2015.

Formand Lonnie Schmidt | Telefon (+45) 42 47 27 57| formand@solatea.dk
Lav din egen hjemmeside med mono.net